Waarom is het belangrijk om rechten zo veel mogelijk te automatiseren?

Geharmoniseerde sociale statuten (GSS)

De strijd tegen armoede en de administratieve vereenvoudiging zijn twee doelstellingen die de overheid wil realiseren. Om dit te bereiken wil de federale regering zoveel mogelijk de toekenning automatiseren van rechten die verbonden zijn aan het sociaal statuut van een persoon.

Burgers hoeven niet langer een formulier in te vullen of een aanvraag in te dienen dankzij de automatische toekenning van de rechten. Deze is mogelijk wanneer de informatie, op basis waarvan de toekenning gebeurt, zich al in de databanken (de zogenaamde authentieke bronnen) bevindt waar een overheidsdienst of instelling van sociale zekerheid toegang toe heeft.

Voordelen

  • Dankzij de automatische toekenning wordt vermeden dat maatschappelijk kwetsbare burgers bepaalde rechten mislopen.
  • Het vermindert de administratieve rompslomp, zowel voor burgers als voor de instantie die het recht toekent.

Toepassingsgebied en middelen

De automatische toekenning van rechten is voornamelijk mogelijk voor de zogenaamde aanvullende rechten, zoals het sociaal tarief voor telefoon, gas en elektriciteit of bepaalde belastingverminderingen die voortvloeien uit het sociale statuut van de betrokkene of van een gezinslid.

Sinds verschillende jaren bestaan er al elektronische gegevensstromen voor het opzoeken van de informatie die nodig is voor de toekenning van aanvullende  rechten. Dankzij deze stromen kunnen de administratieve formaliteiten voor de rechthebbenden vereenvoudigd worden. De instantie die het recht toekent, kan de gegevens zelf bij de authentieke bron ad-hoc raadplegen, ofwel worden de gegevens door de authentieke bronnen zelf meegedeeld via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Authentieke bronnen en bufferdatabank

Het project Geharmoniseerde Sociale Statuten (GSS) heeft als doel de instanties die aanvullende rechten toekennen een beveiligde, snelle en betrouwbare raadpleging aan te bieden van de gegevens die nodig zijn voor een correcte vaststelling van deze rechten.

Voor de klassieke partners van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kan dit op twee manieren:

  1. Via het netwerk van de sociale zekerheid kan toegang worden verleend tot verschillende authentieke bronnen om er de nodige informatie op te zoeken over het sociaal statuut (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), …) en met betrekking tot de leeftijd, de woonplaats en de gezinssamenstelling. Deze worden vaak als criteria voor de toekenning van aanvullende rechten gebruikt.
  2. Naast de raadpleging van de authentieke bronnen die prioritair blijft, heeft de KSZ een bufferdatabank ontwikkeld. Hierin wordt kwartaalinformatie, die vaak als basis dient voor de toekenning van aanvullende rechten, tijdelijk opgeslagen. Dit systeem is geschikt voor de verwerking van aanvragen die betrekking hebben op grote volumes en waarvan de doelgroep op voorhand bepaald en gekend is. Zo kan een raadpleging bijvoorbeeld betrekking hebben op alle inwoners van een gemeente om te achterhalen wie een belastingvermindering kan genieten op grond van een of meerdere specifieke sociale statuten.

Automatisering via de dienst GSS

Dankzij het project Geharmoniseerde Sociale Statuten (GSS), dat opgestart is in 2016, konden verschillende partners al de toekenning van een reeks aanvullende rechten automatiseren.

Nieuw aanbod via de toepassing MyBEnefits

De toepassing MyBEnefits vult het aanbod van diensten verder aan. Zo is het mogelijk om gegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met andere instanties dan de  klassieke partners van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), die sociale rechten toekennen.

Concreet wordt deze bijkomende tool aangeboden als webtoepassing en als mobiele toepassing. Via MyBEnefits kan de burger zijn sociaal statuut raadplegen om zo zijn rechten gemakkelijker te laten gelden bij de toekenningsinstanties die niet tot de klassieke partners van de KSZ behoren. Het gaat onder meer om alle actoren uit de culturele sector in de ruime zin (musea, culturele centra, organisatoren van tentoonstellingen, dierentuinen, vrijetijdscentra, ...). Zij worden verzocht deze nieuwe tool te gebruiken zodat de burgers met een minimum aan administratieve last recht krijgen op de voordelen die verbonden zijn aan hun sociaal statuut.

Authentieke bronnen die nauw verbonden zijn aan het GSS-project:

  • Vereniging van ziekenfondsen (Nationaal Intermutualistisch College (NIC))
  • Federale Pensioendienst (FPD)
  • Programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)
  • Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH)
  • Vlaamse sociale bescherming (VSB)
Naar boven

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.