Help

Automatisch voordelen genieten op basis van sociale statuten

De sociale statuten van een persoon houden verband met zijn situatie in de sector van de sociale zekerheid.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen voornamelijk buiten de sector van de sociale zekerheid.

Een lijst met de voornaamste sociale statuten die gebruikt worden voor de toekenning van aanvullende voordelen is beschikbaar op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen die beschouwd worden als aanvullende rechten.

Het betreft bijvoorbeeld:

 • een verminderd tarief bij culturele instellingen of vrijetijdsorganisaties
 • een verminderd tarief voor openbaar vervoer
 • bepaalde belastingsverminderingen
 • enz.

Het sociaal statuut (van een persoon of een gezinslid) is steeds één van de criteria, en soms het enige, om in aanmerking te komen voor dit soort voordeel. Daarom spreken we soms ook over een “sociaal” recht, aangezien het verwijst naar de sociale situatie (die gekend is in de sociale zekerheid).

Een groot deel van de aanvullende rechten is reeds geïnformatiseerd of wordt automatisch toegepast in het kader van het project “Geharmoniseerde sociale statuten” (GSS), maar dit dekt niet 100% van de gevallen.

In een sector zoals die van cultuur en ontspanning worden in sommige situaties voordelen toegekend, maar het is erg complex om de toekenning ervan te automatiseren. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om op voorhand te weten dat een persoon aan het loket aan de voorwaarden voldoet om automatisch een verminderd tarief te genieten. Het is noodzakelijk dat de juiste informatie meegedeeld wordt.

De organisaties uit de cultuur- en vrijetijdssector hebben niet de mogelijkheid om rechtstreeks informatie uit te wisselen met de sociale zekerheid. Daar zijn tal van redenen voor: ze maken geen deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, ze beschikken niet over de noodzakelijke infrastructuur om elektronische uitwisselingen te ontwikkelen, enz.

Het zou echter jammer zijn dat de rechthebbenden deze voordelen missen. Een oplossing bestaat erin gebruik te maken van een toepassing die het bewijs levert dat de voorwaarden vervuld zijn om recht te hebben op een sociaal voordeel.

De instellingen de mogelijkheid geven om automatisch een aanvullend recht toe te kennen, zodat de personen die ervoor in aanmerking komen het ook werkelijk ontvangen. Een ander voordeel is de vermindering van de administratieve lasten voor de burger en voor de instelling die het voordeel toekent.

De toepassing MyBEnefits

De bedoeling is om aan de instanties die aanvullende rechten toekennen een beveiligde, snelle en betrouwbare raadpleging van de gegevens die nodig zijn voor een correcte, al dan niet automatische toepassing van deze rechten aan te bieden.

Het kan nuttig zijn voor u om te beschikken over een lijst van de sociale statuten die verband houden met uw situatie in de sector van de sociale zekerheid.

De sociale statuten die opgenomen zijn in de toepassing laten concreet toe om specifieke voordelen te genieten, hoofdzakelijk buiten de sector van de sociale zekerheid.

Dankzij deze toepassing kan u aanspraak maken op aanvullende rechten bij voornamelijk culturele instellingen, vrijetijdsorganisaties, enz.

Op het scherm ziet u een overzicht van uw sociale statuten op basis waarvan u in aanmerking kan komen voor aanvullende rechten. Bij deelname aan cultuur en ontspanning kunt u de informatie van uw keuze voorleggen om recht te krijgen op de eraan verbonden voordelen.

De lijst van sociale statuten verkrijgen via de toepassing

De noodzakelijke gegevens om te beslissen over de toekenning van een aanvullend recht moeten worden meegedeeld aan de instanties die dit type recht toekennen.

De toepassing kan worden gebruikt als communicatiekanaal.

Op basis van deze gegevens controleren de toekenningsinstanties of de criteria voldaan zijn voor de toekenning van een aanvullend recht.

Een deel van die gegevens heeft betrekking op het sociaal statuut en is afkomstig van een aantal instellingen die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid (NIC, FPD, POD MI, DGPH, VSB). Een ander deel van die gegevens heeft betrekking op informatie over uw leeftijd en uw woonplaats, die vaak criteria zijn voor de toekenning van aanvullende rechten en afkomstig zijn van het rijksregister. Deze gegevens kunnen langs elektronische weg worden geraadpleegd via een beveiligd systeem.

Via de toepassing krijgt u op basis van uw rijksregisternummer een lijst van de sociale statuten die gebruikt worden in het kader van het project Geharmoniseerde sociale statuten.
Deze lijst geeft een overzicht van uw eigen sociale statuten (bv. RVV, IGO, verlies van zelfredzaamheid, enz.) met telkens de vermelding van de instelling die de informatie geleverd heeft.

Er bestaan heel veel sociale statuten in de sector van de sociale zekerheid. Sommige statuten zijn al lang verdwenen (bv. WIGW-statuut) maar bestaan nog in het collectieve geheugen.

Momenteel wordt er werk gemaakt van een verduidelijking van de sociale statuten, waarbij erover gewaakt wordt om hetzelfde beschermingsniveau te behouden.

Sommige sociale statuten geven op dit ogenblik geen recht op een aanvullend voordeel en worden bijgevolg niet in aanmerking genomen door de toepassing. Het informaticasysteem dat de toepassing voedt houdt enkel rekening met de sociale statuten die deel uitmaken van de thans gekende voorwaarden voor de toekenning van een aanvullend voordeel. Dit kan in de toekomst uiteraard evolueren.

Indien de toepassing geen enkel statuut toont, dan is dat dus omdat:

 • hetzij uw gekende situatie in de sociale zekerheid geen sociaal statuut oplevert
 • hetzij uw gekende situatie in de sociale zekerheid u één of meerdere sociale statuten oplevert maar deze statuten niet verbonden zijn aan een aanvullend voordeel. Het statuut “langdurig werkloze” wordt bijvoorbeeld op dit moment niet gebruikt in het systeem.

De lijst die u via de toepassing ontvangt omvat enkel de sociale statuten die verband houden met uw sociale situatie en die toelaten om een sociaal voordeel te verkrijgen.

De toekenning van een aanvullend recht hangt niet steeds uitsluitend af van een sociaal statuut.

Er kunnen ook andere voorwaarden zijn: woonplaats, leeftijd, gezinssamenstelling, geldigheidsdatum van het statuut (bv. het statuut moet geldig zijn op 1 januari van het jaar), enz.

Indien u op de datum van raadpleging van de toepassing over een sociaal statuut beschikt dat recht geeft op een aanvullend voordeel, dan wordt dit sociaal statuut opgenomen in de lijst.

Bovenaan het scherm worden bepaalde identificatiegegevens weergegeven van de persoon voor wie de raadpleging verricht wordt.

De gegevens zijn afkomstig van het rijksregister:

 • voornaam
 • naam
 • geboortedatum en leeftijd
 • gemeente van verblijf
 • rijksregisternummer  

Hieronder (modifier) worden, in de vorm van een lijst, de sociale statuten voor deze persoon getoond.

De benaming van elk statuut wordt afzonderlijk weergegeven samen met een QR-code.

Indien er meerdere statuten zijn, worden ze onder elkaar weergegeven. De laatste lijn luidt “Al uw geharmoniseerde sociale statuten” en laat toe om ze allemaal in één keer te ontvangen samen met een QR-code.

De persoon kan dan beslissen welk sociaal statuut ze wenst mee te delen.

Dit is een QR-code (afkorting voor Quick Response). Een QR-code is een tweedimensionale barcode die bestaat uit een zwart-wit pixelpatroon. De positie van de zwarte elementen definieert de informatie die de code bevat.

Deze QR-code zal worden gebruikt door de instelling die aanvullende rechten toekent als bewijs dat u wel degelijk over dit sociaal statuut beschikt. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

Gebruik van het resultaat dat door de toepassing getoond wordt

Elke QR-code die door de toepassing wordt gegenereerd is uniek. Hij kan als bewijs worden voorgelegd gedurende maximaal 15 dagen nadat hij werd gegenereerd.

De informatie die getoond wordt is persoonlijk en kan soms verwijzen naar situaties die u niet wenst mee te delen. Daarom biedt de toepassing u de mogelijkheid om in de lijst van getoonde sociale statuten dat statuut uit te kiezen waarvan u de QR-code wil meedelen teneinde recht te krijgen op een aanvullend voordeel.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens ten aanzien van de toekennende instanties.

Naar boven

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.