Help

Automatisch voordelen genieten op basis van sociale statuten

De sociale statuten van een persoon houden verband met zijn situatie in de sector van de sociale zekerheid.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen voornamelijk buiten de sector van de sociale zekerheid.

Een lijst met de voornaamste sociale statuten die gebruikt worden voor de toekenning van aanvullende voordelen is beschikbaar op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen die beschouwd worden als aanvullende rechten.

Het betreft bijvoorbeeld:

 • een verminderd tarief bij culturele instellingen of vrijetijdsorganisaties
 • een verminderd tarief voor openbaar vervoer
 • bepaalde belastingsverminderingen
 • enz.

Het sociaal statuut (van een persoon of een gezinslid) is steeds één van de criteria, en soms het enige, om in aanmerking te komen voor dit soort voordeel. Daarom spreken we soms ook over een “sociaal” recht, aangezien het verwijst naar de sociale situatie (die gekend is in de sociale zekerheid).

De toepassing MyBEnefits

De bedoeling is om aan de instanties die aanvullende rechten toekennen een beveiligde, snelle en betrouwbare raadpleging van de gegevens die nodig zijn voor een correcte, al dan niet automatische toepassing van deze rechten aan te bieden.

De lijst van sociale statuten verkrijgen via de toepassing

De noodzakelijke gegevens om te beslissen over de toekenning van een aanvullend recht moeten worden meegedeeld aan de instanties die dit type recht toekennen.

De toepassing kan worden gebruikt als communicatiekanaal.

Op basis van deze gegevens controleren de toekenningsinstanties of de criteria voldaan zijn voor de toekenning van een aanvullend recht.

Een deel van die gegevens heeft betrekking op het sociaal statuut en is afkomstig van een aantal instellingen die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid (NIC, FPD, POD MI, DGPH, VSB). Een ander deel van die gegevens heeft betrekking op informatie over uw leeftijd en uw woonplaats, die vaak criteria zijn voor de toekenning van aanvullende rechten en afkomstig zijn van het rijksregister. Deze gegevens kunnen langs elektronische weg worden geraadpleegd via een beveiligd systeem.

Dit is een QR-code (afkorting voor Quick Response). Een QR-code is een tweedimensionale barcode die bestaat uit een zwart-wit pixelpatroon. De positie van de zwarte elementen definieert de informatie die de code bevat.

Deze QR-code zal worden gebruikt door de instelling die aanvullende rechten toekent als bewijs dat u wel degelijk over dit sociaal statuut beschikt. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

Gebruik van het resultaat dat door de toepassing getoond wordt

Elke QR-code die door de toepassing wordt gegenereerd is uniek. Hij kan als bewijs worden voorgelegd gedurende maximaal 15 dagen nadat hij werd gegenereerd.

Professional

Er zijn verschillende opties mogelijk

 • Via de website https://www.mybenefits.fgov.be
  Een unieke code ingeven op de onthaalpagina
 • Via de mobiele toepassing MyBEnefits
  De door de burger getoonde QR-code scannen
 • Het sociaal statuut
 • De woonplaats
 • De laatste 3 cijfers van het rijksregisternummer

Wanneer de code wordt goedgekeurd, dan betekent dit dat de informatie correct is en dat er een statuut is.

Om na te gaan of de houder van het statuut wel degelijk de persoon is die zich aanbiedt, moeten de laatste 3 cijfers van het rijksregisternummer identiek zijn aan de cijfers die zichtbaar zijn op de eID-kaart.

Naar boven

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.