Help

Automatisch voordelen genieten op basis van sociale statuten

De sociale statuten van een persoon houden verband met zijn situatie in de sector van de sociale zekerheid.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen voornamelijk buiten de sector van de sociale zekerheid. Het gaat om aanvullende rechten.

Sommige sociale statuten geven recht op specifieke voordelen die beschouwd worden als aanvullende rechten.

Het betreft bijvoorbeeld:

 • een verminderd tarief bij culturele instellingen of vrijetijdsorganisaties
 • een verminderd tarief voor openbaar vervoer
 • bepaalde belastingsverminderingen
 • enz.

Het sociaal statuut (van een persoon of een gezinslid) is steeds één van de criteria, en soms het enige om in aanmerking te komen voor dit soort voordeel. Daarom spreken we soms ook over een “sociaal” recht, aangezien het verwijst naar de sociale situatie (die gekend is in de sociale zekerheid).

De toepassing MyBEnefits

Alle voor de professionele gebruiker aangeboden functionaliteiten zijn zonder voorafgaande identificatie toegankelijk.

Wanneer een professional een burger helpt, moet hij zich ervan vergewissen dat de burger over een geschikt middel beschikt om zich aan te melden en te identificeren.

In deze context wordt in de tabel hierna samengevat WIE WAT kan gebruiken om zich op de toepassing MyBEnefits, kant burger, aan te melden. Voor de < 6-jarigen, bestaat er geen geschikt aanmeldmiddel. De kosteloosheid wordt echter vaak toegepast.

 

De bedoeling is om aan de instanties die aanvullende rechten toekennen een beveiligde, snelle en betrouwbare raadpleging van de gegevens die nodig zijn voor een correcte, al dan niet automatische toepassing van deze rechten aan te bieden.

De lijst van sociale statuten verkrijgen via de toepassing

De noodzakelijke gegevens om te beslissen over de toekenning van een aanvullend recht moeten worden meegedeeld aan de instanties die dit type recht toekennen.

De toepassing maakt deze mededeling mogelijk.

Op basis van deze gegevens controleren de toekenningsinstanties of de criteria vervuld zijn voor de toekenning van een aanvullend recht.

Een deel van die gegevens heeft betrekking op het sociaal statuut en is afkomstig van een aantal instellingen die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid (Nationaal Intermutualistisch College [NIC], Federale Pensioendienst [FPD], Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie [POD MI], Directie-generaal Personen met een handicap [DGPH], Vlaamse Sociale Bescherming [VSB], Kind & Gezin). Een ander deel van die gegevens heeft betrekking op informatie over uw leeftijd en uw woonplaats, die vaak criteria zijn voor de toekenning van aanvullende rechten en afkomstig zijn van het rijksregister. Deze gegevens kunnen langs elektronische weg worden geraadpleegd via een beveiligd systeem.

Dit is een QR-code (afkorting voor Quick Response). Een QR-code is een tweedimensionale barcode die bestaat uit een zwart-wit pixelpatroon. De positie van de zwarte elementen definieert de informatie die de code bevat.

De inhoud van de code kan snel worden ontcijferd nadat hij is ingelezen door een barcodelezer, een tablet.

 

Deze QR-code wordt door de instantie die de aanvullende rechten toekent gebruikt als bewijs dat de burger wel degelijk in het bezit is van het sociaal statuut. De code vervangt een kaart of een attest dat door een overheidsdienst wordt afgeleverd.

De unieke code met 12 cijfers heeft hetzelfde doel als de QR-code.

Concreet wordt de numerieke code door de instantie die aanvullende rechten toekent, gebruikt om het bewijs op te halen dat de burger wel degelijk het sociaal statuut bezit. De code vervangt een kaart of een attest dat door een overheidsdienst wordt afgeleverd.

De numerieke code wordt gebruikt met de webtoepassing MyBEnefits.

Professional

De door de burger getoonde code geldt als bewijs dat hij over één (of meerdere) sociale statuten beschikt en dat hij in die hoedanigheid aanvullende rechten kan krijgen.

Als professionele gebruiker moet u de geldigheid van de getoonde code nakijken.

De code heeft dezelfde geldigheid als een papieren attest dat door de overheid wordt afgeleverd.

Er zijn verschillende opties mogelijk

 • Via de website https://www.mybenefits.fgov.be
  Een unieke code ingeven op de onthaalpagina
 • Via de mobiele toepassing MyBEnefits
  De door de burger getoonde QR-code scannen
 • Het sociaal statuut
 • De woonplaats
 • De laatste 3 cijfers van het rijksregisternummer

Wanneer de code wordt goedgekeurd, dan betekent dit dat de informatie correct is en dat er een statuut is.

Om na te gaan of de houder van het statuut wel degelijk de persoon is die zich aanbiedt, moeten de laatste 3 cijfers van het rijksregisternummer identiek zijn aan de cijfers die zichtbaar zijn op de eID-kaart.

Nee.

Om het gedeelte ‘Professional’ te gebruiken, moet de gebruiker zich niet aanmelden. Aangezien de professionele gebruiker geen toegang krijgt tot persoonsgegevens – hij ziet enkel het bewijs van een sociaal statuut – moet hij zich niet identificeren.

Gebruik van het resultaat dat door de toepassing getoond wordt

Elke QR-code / unieke code die door de toepassing wordt gegenereerd is uniek. Hij kan als bewijs worden voorgelegd gedurende maximaal 15 dagen nadat hij werd gegenereerd.

De informatie die getoond wordt is persoonlijk en kan soms verwijzen naar situaties die u niet wenst mee te delen. Daarom biedt de toepassing u de mogelijkheid om in de lijst van getoonde sociale statuten dat statuut uit te kiezen waarvan u de QR-code wil meedelen teneinde recht te krijgen op een aanvullend voordeel.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens ten aanzien van de toekennende instanties.

De informatie die getoond wordt is persoonlijk en kan soms verwijzen naar situaties die u niet wenst mee te delen. Daarom biedt de toepassing u de mogelijkheid om in de lijst van getoonde sociale statuten dat statuut uit te kiezen waarvan u de QR-code wil meedelen teneinde recht te krijgen op een aanvullend voordeel.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens ten aanzien van de toekennende instanties.

Naar boven

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.